هلدینگ فرانگر زرفام
EN

ماموریت

شرکت"فرانــگر زرفــام" (سهـامی خاص) به عنوان یک بـنگاه اقتـصادی چند کسـب و کاره غیر متمرکز  (Diversified Conglomerate Enterprise)  است که در حوزه مواد، روش های ساخت پیشرفته و کسب و کارهای نوآورانه فعالیت می نماید. دامنه فعالیت های آن شامل راه اندازی، سرمایه گذاری یا تملک سهام، مدیریت راهبردی، توسعه منابع و زیرساخت، رشد و ارتقا شرکت های زیر مجموعه خود در جهت تعالی می باشد. این هلدینگ از طریق بکارگیری دانش روز دنیا در حوزه مدیریت مالی، مدیریت سیستم ها و روش ها، بازاریابی و فروش و سایر شیوه های نوین مدیریت و همچنین پتانسیل نیروی انسانی تحصیل کرده و مستعد کشور، در ایران و منطقه خلق ارزش و ثروت می نماید.

 

© Copyright 2023, all rights are reserved for Faranger Zarafam Holding