مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت مالی و حسابداری

عملیات حسابداری و مدیریت مالی شرکت های زیر گروه و خدمات مربوطه به شرح ذیل یکی دیگر از فعالیت های مهم و اصلی در هلدینگ فرانگر زرفام می باشد.

  • ایجاد و راهبری نرم افزارهای یکپارچه مالی
  • مدیریت عملیات حسابداری
  • مدیریت اموراداری
  • خزانه داری
  • مدیریت نقدینگی