مدیریت سیستم ها و روش ها

مدیریت سیستم ها و روش ها

یکی از مهمترین فعالیت های ما در “هلدینگ فرانگر زرفام” کمک به رشد و ارتقا شرکت های زیر گروه از طریق طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه و تلاش در جهت تعالی سازمانی است. در چرخه عمر سازمان ها از مرحله ایجاد کسب و کار تا رشد و توسعه، بلوغ و رسیدن به مرحله سرامدی و تعالی سازمانی، بدون اتخاذ رویکرد سیستمی و اجرای فرایندها و روشهای یکپارچه مدیریتی، میسر نمی باشد. این مهم در قالب یکی از فعالیت ها و خدمات اصلی هلدینگ  برای شرکتهای زیر گروه به انجام  می رسد.
شرح فعالیت و خدمات هلدینگ در حوزه توسعه سیستمها و روش های شرکتهای زیر گروه به اختصار از این قرار است:

  • طرح ریزی و تدوین استراتژی ها و راهبردها
  • استقرار و پیاده سازی استراتژی های اتخاذ شده
  • ایجاد و راهبری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
  • استقرار مدل های تعالی سازمانی
  • مدیریت و توسعه منابع انسانی
  • مدیریت دانش و فناوری اطلاعات