هلدینگ فرانگر زرفام
EN

درباره هلدینگ فرانگر زرفام

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﮕــﺮ زرﻓـﺎم از ﺳـﺎل 1384 ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣـﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، ﻃﺮاﺣــــﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﯽ در ﻋﺮﺻـﻪ ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪسی نوین، ﺑﻪ وﯾـﮋه ﻣــﻮاد ﭘﻠﯿﻤـﺮی و ﮐﺎﻣﭙـﻮزﯾﺖ، آﻏـﺎز و در ﻣﺴــﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺠﻬــﯿﺰ ﮐﺎرﺧـﺎﻧـﻪﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺷﻬﺮﯾــﺎر - ﺗﻬــﺮان اﻗــﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﻧﻤﻮد.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری واﺣﺪﻫﺎی تحقیقات و توسعه بازار و محصول در حوزه های تولید مواد و مصالح نوین ساختمانی، سیستم‌های تقویت و حفاظت سطوح و تحقیقات و توسعه فناوری در کنار فعالیت پیشین گام برداشت و اکنون در راستای برنامه‌های توسعه خود به یک هلدینگ مادر تخصصی غیر متمرکز تبدیل گردیده است.

شرکت های زیر مجموعه هلدینگ در حال حاضر بدین شرح می باشد:

  1. شرکت فراساخت نوین زرفام
  2. شرکت فراسطح زرفام
  3. شرکت پویان پوشش فرانگر
  4. شرکت تحقیقات توسعه فناوری کندوی زرفام
  5. شرکت توسعه سرمایه امین زرفام

ماموریت هلدینگ فرانگر زرفام

هلدینـگ "فرانــگر زرفــام" (سهـامی خاص) یک بـنگاه اقتـصادی چند کسـب و کاره غیر متمرکز  (Diversified Conglomerate Enterprise)  است که در حوزه مواد، روش های ساخت پیشرفته و کسب و کارهای نوآورانه فعالیت می نماید.

دامنه فعالیت های آن شامل راه اندازی، سرمایه گذاری یا تملک سهام، مدیریت راهبردی، توسعه منابع و زیرساخت، رشد و ارتقا شرکت های زیر مجموعه خود در جهت تعالی می باشد.

این هلدینگ از طریق بکارگیری دانش روز دنیا در حوزه مدیریت مالی، سیستم ها و روش ها، بازاریابی و فروش و سایر شیوه های نوین مدیریت و همچنین پتانسیل نیروی انسانی تحصیل کرده و مستعد کشور، در ایران و منطقه خلق ارزش و ثروت می نماید.

© کپی رایت 2023، تمامی حقوق برای هلدینگ فرانگر زرفام محفوظ است