خدمات هلدینگ به شرکتهای تابعه

بازاریابی  و توسعه بازار

 • تحقیقات بازار
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • دیجیتال مارکتینگ
 • روابط عمومی و تبلیغات

مدیریت سیستمها و روشها

 • ایجاد و راهبری IMS
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت IT

مدیریت مالی و حسابداری

 • ایجاد و راهبری سیستم های یکپارچه نرم افزاری مالی
 • مدیریت عملیات حسابداری
 • مدیریت اموراداری/ تامین اجتماعی و دارایی

تامین منابع و سرمایه گداری

 • اعتبارات
 • تامین سرمایه
 • مطالعات اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری
 • طرح های کسب و کار