طراحی و ساخت وان های GRP

طراحی و ساخت وان های GRP

نام پروژه: 
طراحی و ساخت عدد وانGRP 
فعالیت های صورت گرفته: 
مشاوره، تحلیل داده های مهندسی، طراحی ، ساخت و نصب
راهکار ارائه شده:
طراحی ،تأمین مواد ، ساخت و نصب عدد وان GRP  به حجم 65 هزار لیتر به صورت پیش ساخته با قابلیت تحمل بار استاتیک و دینامیک و مقاوم به خوردگی از PH   2 الی 13 و قابل کارگذاری در حوضچه بتنی