طراحی کانال پیش ساخته کامپوزیتی انتقال پساب صنعتی

طراحی کانال پیش ساخته کامپوزیتی انتقال پساب صنعتی

نوع پروژه: طراحی متریال،مهندسی و ساخت نمونه

 
فعالیت های صورت گرفته: مشاوره، تحلیل داده های مهندسی، طراحی سازه

 
راهکار ارائه شده:
طراحی کاور کامپوزیتی کانال بتنی انتقال پساب صنعتی شرکت پتروشیمی مبین جهت جلوگیری از فرسایش و خوردگی ناشی از وجود مواد صنعتی از PH  دو الی سیزده

نام کارفرما: .