صنایع تهویه و برودتی
  • طراحی، ساخت و تولید پره هاي کامپوزیتی برج هاي خنک کننده صنعتی (نیروگاه اصفهان و ...)
  • طراحی، ساخت و تولید پره هاي کامپوزیتی برج هاي خنک کننده ساختمانی (شرکت کار و اندیشه و ...)
  • طراحی، ساخت و تولید بدنه برج هاي خنک کننده(شرکت کار و اندیشه، شرکت نیک و ...)