صنایع الکترونیک و مخابرات
  • طراحـی، ساخت و تولیـد پوشش آنتن BTS ،براي اولین بار در ایــران با قابلیت برتري رقابتی با نمـونـه هاي اروپایی ( شرکت ایرانسل - زعیم )