خدمات طراحی و مهندسی

شرکت فرانگر زرفام با به‌کارگیری منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در واحد طراحی و مهندسی، امکان انجام فعالیت های مشاوره مهندسی، طراحی در فازهای Concept ، Basic ، Detail ، انتخاب مواد و شناسایی روش های ساخت، تولید و اجرا را در پروژه های مرتبط با حوزه فعالیت خود به خصوص در زمینه خوردگی مانند طراحی سیستم های حفاظت از خوردگی، ارائه نقشه راه ریسک خوردگی، تهیه دستورالعمل های اجرایی برای عملیات کارگاهی و تهیه بسته های نرم‌افزارهای خوردگی را دارا می‌باشد. انتقال دانش کسب‌شده توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت فرانگر زرفام به واحد طراحی و مهندسی، امکان ارائه این خدمات به شکل نوآور و خلاق را مهیا نموده است.