• مخازن و تجهیزات فلزی با پوشش GRP
 • مخازن GRP
 • لوله و اتصالات GRP حامل سیال های شیمیایی
 • Vessel کامپوزیتی مقاوم به سیال ها با 13-2 PH
 • مخزن فلز با پوشش  CTFE , PTFE , PVDF, .....  .
 • مخزن GRP با پوشش  CTFE , PTFE , PVDF , .....  .
 • پوشش پلیمری مقاوم به خوردگی مخازن و کانالهای بتنی
 • پوشش FRP مخازن و کانالهای بتنی
 • کفپوشهای اپوکسی بر روی سطوح بتنی
 • پوشش داخلی و خارجی ضد خوردگی لوله های فولادی زیرزمینی و روزمینی شامل پوشش های کامپوزیتی، پلی اوره و پلی یورتانی.
 • پوشش GRP برروی کانالهای فلزی
 • سینی کابل کامپوزیتی