مدیریت پروژه و پیمان

شرکت فرانگــر زرفام با بهـره گیري از تجارب خـود در پروژه هاي مختلف و دارا بودن نیروهاي متخصص در زمینـه دانش مدیریت پـروژه، توانایـی ارائـه خدمات مدیریت پروژه و مدیریت پیمـان(MC) را برحسب موضوع و نیاز کارفرمایان دارد.